Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Kanalizacja w Trzepowie i Borowinie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Gmina Przywidz zrealizowała zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne”. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z preferencyjnej pożyczki  WFOŚiGW w Gdańsku

16 czerwca 2014 roku. Gmina Przywidz wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pożyczki. Następnie dnia 03/11/214 została podpisana umowa pożyczki nr WFOŚ/P/60/2014 z późniejszym aneksem, zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Przywidz. Dofinansowanie objęło prace budowlane kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej.

Zadanie w 53,64% finansowane było ze środków preferencyjnej pożyczki pozyskanej przez Gminę Przywidz  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku . Przy koszcie kwalifikowanym 1 416 600,00zł kwota uzyskanej pożyczki  wyniosła 760 000,00zł.

Inwestycja została zakończona a wyniku realizacji przedsięwzięcia  wbudowano 6440 mb kanalizacji grawitacyjnej , 4619 mb kanalizacji tłocznej,3 sieciowe przepompownie ścieków. Realizacja inwestycji pozwala na likwidacje 85 zbiorników bezodpływowych na terenie posesji objętych zakresem zadania i przyłączenie do sieci 312 RLM. Całe przedsięwzięcie daje warunki techniczne przyłączenie 250 budynków jednorodzinnych z możliwością zwiększenia zakresu obsługiwanego przez kanalizację w Trzepowie i Borowinie  .Po realizacji zadania zwiększono stopień skanalizowania Aglomeracji Przywidz do prawie 80 % .

 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.