Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji i posiedzeniach komisji

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję XX zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz  w dniu 26 września  2012 r. o godz. 14-tej . Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Sprawy regulaminowe:

a) zatwierdzenie porządku obrad.

b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy

3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2012 rok.

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2012-2019.

3) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

4) w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze.

5) w sprawie przystąpienia wraz z Powiatem Gdańskim do wspólnej realizacji zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój 2012-2015 .

6) dotycząca zamiany nieruchomości położonej w obrębie Kozia Góra wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.

7) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2006 R.G. Przywidz z dnia 21.02.2006r. W sprawie uchwalenia „Regulaminu placu zabaw”.

8) w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zakończenie obrad.

 Posiedzenie Komisji Gospodarczej odbędzie się w dniu 26.09.2012r. o godz. 12-tej w Urzędzie Gminy w Przywidzu