Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanych dokumentów:

  • Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019",
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019".

Z treścią Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019" oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się:

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Przywidzu, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ochrona_srodowiska@przywidz.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przywidz.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Przywidz
Marek Zimakowski