aktualnosci

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji i sesji Rady

Zawiadomienie o posiedzeniach komisji i sesji Rady

 

                                                               Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                         o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 446) zwołuję  XXVII   zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu       20 września  2017 r. o godz. 15-tej. Sesja odbędzie się w  Gminnym Ośrodku Kultury    w Przywidzu.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Sprawy regulaminowe:

a)       Zatwierdzenie porządku obrad.

b)      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

3.       Informacja Wójta z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany ,

b)      udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipusz,

c)        zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 w sołectwie Sucha Huta.

d)      zmiany budżetu Gminy  Przywidz  na 2017 rok,

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na lata 2017 – 2024,

f)   nadania  nazw ulic w miejscowościach wieś Piekło Dolne oraz wieś Piekło Górne w obrębie    ewidencyjny m Piekło Górne,

g)  nadania nazw ulic w miejscowości – wieś Olszanka obręb ewidencyjny Olszanka

h)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gm. Przywidz

i)   przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przywidz na lata 2015 -2018” za okres 2015 – 2017.

j)  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej.

k) powierzenia Wójtowi Gminy Przywidz uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

l) rozpatrzenia  skargi na Wójta Gminy Przywidz.

ł) wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz.

8.       Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Zakończenie obrad.

 

 

Posiedzenia Komisji:

1. 19.09. godz.  14-ta   -        Komisja Gospodarcza

2.18.09.  godz.  15 -  ta       - Komisja Społeczna, Oświaty i Sportu