Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy i komisjach Rady Gminy 13.12.2017 r. godzina 15:00

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy i komisjach Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ) zwołuję  XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz.15-tej. Sesja odbędzie się w  Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Sprawy regulaminowe:

a)       Zatwierdzenie porządku obrad.

b)      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

3.       Informacja Wójta z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

1)      przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

2)      zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2017 rok.

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2017 -2024.

4)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień na 2018 rok.

5)      uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 – 2019

6)      uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przywidz na lata 2018 – 2020.

7)      Budżet Gminy Przywidz na 2018 rok.

a)opinia Składu Orzekającego RIO w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej  Gminy Przywidz na 2018 rok.

b) opinie stałych komisji Rady Gminy.

c) dyskusja

d) głosowanie nad uchwałą budżetową.

8) uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2018 – 2024
a) opinia Składu Orzekającego  RIO w Gdańsku  o projekcie uchwały Rady Gminy Przywidz  o WPF na lata 2018 – 2024.

b) opinie stałych komisji Rady Gminy.

c) dyskusja

d) głosowanie nad uchwałą.

8. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie obrad.

 

Wspólne posiedzenie komisji gospodarczej

I komisji społecznej, oświaty i sportu

odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r,

o godz. 15-tej w Urzędzie Gminy w Przywidzu.