Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Wsparcie dla mieszkańców – projekt pod nazwą „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”

NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje projekt „ZWOLNIONY? PONOWNIE ZATRUDNIONY!”, na terenie województwa pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) spełniających w szczególności kryteria udziału w projekcie:

a) posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

b) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) mają 50 i więcej lat,

d) są kobietami.

 

Uczestnicy Projektu wezmą udział w następujących formach wsparcia:

·Identyfikacja indywidualnych potrzeb z Doradcą Zawodowym.

· Wsparcie psychologiczne w formie spotkań indywidualnych z psychologiem.

· Pośrednictwo pracy.

·Szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń zgodna z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestników projektu i pomorskiego rynku pracy. Uczestnicy otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe maksymalnie w wysokości (120% zasiłku).

· Kompetencje cyfrowe (szkolenie komputerowe) certyfikat ECDL.

· Staż zawodowy - okres trwania: 3 miesiące. Stypendium stażowe 997,40 zł netto/mc (120% zasiłku)

Wszystkie formy wsparcia będą realizowane w województwie pomorskim.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z rekruterem projektu Panem Robertem Bojanowskim: e-mail rekrutacja.projekt.2018@gmail.com lub pod nr telefonu: 660-965-781

Dokumenty aplikacyjne, regulamin oraz informacje o projekcie znajdują się na stronie:

www.projektynsk.pl/zwolniony-ponownie-zatrudniony/

Załączniki: