Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady.       

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.944 ) zwołuję  XXXIV  zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu     21 września 2018 r.  r. o godz. 13-tej. Sesja odbędzie się w  Hali Sportowej  (patio ) w Przywidzu .

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Sprawy regulaminowe:

a)       zatwierdzenie porządku obrad.

b)      przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

3.       Informacja Wójta z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.

4.       Interpelacje radnych.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)       aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Przywidz.

b)      uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

c)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz.

d)      przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu  miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz).

e)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Przywidz   III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

f)        zmiany nadanych nazw ulic Jaworowa, Brzozowa, Rzeczna w miejscowości – wieś Przywidz obręb ewidencyjny Przywidz.

g)       nadania nazwy „Skwer 100-lecia Odzyskania  Niepodległości” terenowi położonemu w Przywidzu.

h)      zmiany realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 w sołectwie Marszewo.

i)        zmiany realizacji zadania w ramach funduszu  sołeckiego na rok budżetowy 2018 w sołectwie Przywidz

j)        rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

k)       wystąpienia Gminy Przywidz ze stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA).

l)        zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2018 rok.

m)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2018-2024.

8.       Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Teodor  Formela

 

Wspólne posiedzenie  komisji  gospodarczej

I komisji społecznej, oświaty i sportu 

odbędzie się  w dniu  19 września 2018 r. o godz. 15-tej

w Urzędzie Gminy w Przywidzu.