aktualnosci

Małe Projekty - nabór wniosków

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) – Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. „małych projektów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków:
2 325 555,80 zł

Termin składania wniosków:
22 kwietnia 2013 r. – 6 maja 2013 r.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83 – 300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12 (I p.), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR;
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;
  • wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej dla obszaru LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby”;

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu - otrzymanie co najmniej 2 punktów za kryteria:

  • Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie: zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystanie zasobów?
  • Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowane do realizacji działania infrastrukturalne;
  • Projekt przyczynia się do rozwoju i propagowania lokalnej kultury w tym przede wszystkim kultury kaszubskiej poprzez przygotowane do realizacji działania infrastrukturalne oraz promocyjno – informacyjno – szkoleniowe;
  • Projekt obejmuje realizację działań informacyjnych, promocyjnych lub szkoleniowych o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie (58) 685-32-30.

Małe projekty – V nabór wniosków

W dniach 22 kwietnia - 6 maja 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przyjmuje wnioski w ramach działania „małe projekty”.

Pula środków dostępnych to 2 325 555,80 zł. Maksymalnie dla jednego projektu otrzymać można 50 000,00 zł, a poziom dofinansowania w małych projektach nie może przekroczyć 80%.

Pomoc można uzyskać m.in. na: małą infrastrukturę turystyczną, rozwój i promocję kultury kaszubskiej, organizację szkoleń i warsztatów czy organizację imprez promocyjnych. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru preferowane będą projekty innowacyjne zmierzające do poprawy atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru Szwajcarii Kaszubskiej oraz promocji lokalnych produktów i kultury kaszubskiej.
W zakresie obsługi naboru wniosków prowadzone są bezpłatne działania informacyjne i doradcze.

9 i 10 kwietnia odbędą się warsztaty z wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. W biurze świadczone są również bezpłatne porady i konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego naboru oraz prowadzonych szkoleń znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl.

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w terminie naboru w siedzibie Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w Kartuzach przy ulicy Kościuszki 12 (nad Bankiem Millennium).
Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze STK, tel./fax. 0 58 685 32 30, e-mail: stk@kaszuby.com.pl