aktualnosci

Posiedzenie Komisji Gospodarczej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarczej, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 r. o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Przywidzu.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na lata 2013-2019.
3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Przywidz pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz”.
4) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń gminnych.
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2014 r. na terenie Gminy Przywidz.
6) obniżenia  średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2014 r. na terenie Gminy Przywidz.
7) określenia wysokości stawek   podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 r., na terenie Gminy Przywidz.

2. Zapoznanie się z  informacją dot. realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Sprawy różne.

       Przewodniczący
       Komisji Gospodarczej
       Teodor  Formela