Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) zwołuję XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu 27 listopada 2013r. o godz. 14-tej. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad.
b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.

4. Interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na lata 2013-2019.
3) wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Przywidz pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz”.
4) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz odprowadzanie ścieków do urządzeń gminnych.
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2014 r. na terenie Gminy Przywidz.