kontrola

Kontrola: 04.10.2011 - 07.10.2011

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Nadzoru i Kontroli
Przedmiot kontroli: 
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.
Okres trwania kontroli: 
wtorek, 4 Października, 2011 do piątek, 7 Października, 2011

Szczegółowy zakres kontroli:

  • wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  • prowadzenia Ewidencji Działalności Gospodarczej, wyboru ławników do sądów, oraz prawidłowość przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 2,6)