aktualnosci

Zawiadomienie o sesji - 28.02.2018

Zawiadomienie o sesji i posiedzeniach komisji

 

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję  XXX  zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 15-tej.

Sesja odbędzie się  w Hali Sportowej  ( patio) w Przywidzu .

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Sprawy regulaminowe:

a)       zatwierdzenie porządku obrad.

b)      przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.

3.       Informacja Wójta  z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.

4.       Interpelacje  radnych.

5.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach

1)      w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2018 rok.

2)      zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia  WPF Gminy Przywidz na 2018-2024.

3)      ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

4)      o zmianie uchwały  w sprawie wynagradzania  nauczycieli oraz określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad  jego przyznawania i wypłacania w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz.

5)      ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

6)      ustalenia trybu  udzielania i rozliczania  dotacji z budżetu Gminy Przywidz dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkól oraz placówek  publicznych i niepublicznych  prowadzonych przez osoby prawne  inne niż jednostka samorządu terytorialnego  lub osoby fizyczne – dla których gmina Przywidz  jest organem rejestrującym  oraz trybu  przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania .

7)      w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przywidz do złożenia  wniosku o dofinansowanie   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

8)      w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przywidz do złożenia  wniosku o dofinansowanie   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

9)      rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Przywidz.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenie Komisji :

1)      Gospodarcza – 26.02.2018 godz. 15-ta

2)      Społeczna, Oświaty i Sportu – 27.02. 2018r. godz. 15-ta

Posiedzenia komisji odbędą się w Urzędzie Gminy.