podstrona

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

Zadania wykonywane przez pracowników Referatu:

Rolnictwo i gospodarka nieruchomościami

 • gospodarowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz niezabudowanymi tj. ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd
 • gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami (prowadzenie spraw z zakresu ustalania stawek czynszów i opłat)
 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych Gminy
 • komunalizacja i inwentaryzacja gruntów
 • wydawanie poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
 • koordynacja nad realizacją funduszy sołeckich

osoba odpowiedzialna:
Iwetta Kruczkowska (tel: (58) 682-59-93; email: nieruchomosci@przywidz.pl)

 

Geodezja

 • wydawanie decyzji podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, nazewnictwo ulic

osoba odpowiedzialna:
Ewa Witkowska (tel: (58) 682-59-91; email: e.witkowska@przywidz.pl)

 

Planowanie przestrzenne

 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych sąsiednich gmin, województwa i regionu
 • wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu działki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  i Studium
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • prowadzenie rejestru decyzji
 • wydawanie postanowień o zgodności planowanych podziałów terenu z ustaleniami mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy
 • ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i budowy infrastruktury
 • prowadzenie spraw roszczeń finansowych w związku z  podziałem nieruchomości
 • przygotowanie materiałów do zlecenia dokumentacji na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacja prac nad projektem mpzp
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów formalno – prawnych
 • prowadzenie spraw roszczeń finansowych wynikających z ustaleń zatwierdzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie wysokości opłat planistycznych wg oddzielnej procedury przygotowanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz analiza wniosków

osoby odpowiedzialne:
Katarzyna Miazga (tel: (58) 682-59-91; email: planowanie@przywidz.pl)
Mateusz Sieńko (tel: (58) 682-59-91; email: m.sienko@przywidz.pl)
Dorota Adamska (tel: (58) 682-59-92; email: urbanista@przywidz.pl)