Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz postanawia odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pla...

Data publikacji: 
piątek, 9 Grudnia, 2016
Postanowienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz postanawia odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne" i tym samym odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie w...

Data publikacji: 
piątek, 9 Grudnia, 2016
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne" zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Listopada, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Węzła Betoniarskiego o wydajności do 120 m3/h i produkcji 72 tys.m3/rok".

Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Kla...

Data publikacji: 
piątek, 18 Listopada, 2016
Przedmiot: 
Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Klastra Energetycznego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GK.O.7032.2.2016.Decyzja dotyczy zm...

Data publikacji: 
czwartek, 10 Listopada, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GK.O.7032.2.2016.Decyzja dotyczy zmiany nazwy i danych adresowych wnioskodawcy w związku z aktualizacją nazwy Spółki.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej w zakresie: jednorazowego pobor...

Data publikacji: 
środa, 9 Listopada, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej w zakresie: jednorazowego poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 11 wodociągów gminnych w roku 2017r. pod względem zawartości pierwiastków promieniotwórczych.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług w za...

Data publikacji: 
środa, 9 Listopada, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług w zakresie: poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych, kąpieliska gminnego położonego na terenie gminy Przywidz, ścieków i osadu z gminnej oczyszczalni ścieków.

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na działce położonej w miejscowości Częstocin.

Data publikacji: 
piątek, 4 Listopada, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na działce położonej w miejscowości Częstocin.

Strony