sesje

Sesja 25

Data zgromadzenia: 
środa, 27 Marca, 2013
Typ sesji: 
Zwyczajna
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  a) Zatwierdzenie porządku obrad.
  b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
  b) Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przywidz na lata 2013 – 2015.
  c) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.
  d) Składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Przywidz.
  e) Ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał Rady Gminy.
  f) Powołania komisji statutowej
  g) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok.
  h) Zmiany WPF na 2013 rok.
  i) Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wGminie Przywidz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przywidz –Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Protokół z sesji: