sesje

Sesja 26

Data zgromadzenia: 
środa, 29 Maja, 2013
Typ sesji: 
Zwyczajna
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad.
b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnem.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2012 rok.
a) Przedstawienie przez Wójta Gminy Przywidz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 – referuje Przewodniczący Rady Gminy.
c) Rozpatrzenie przez Radę Gminy Przywidz sprawozdania z wykonania  budżetu Gminy Przywidz za rok 2012.
– dyskusja
d)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przywidz za rok 2012.
6. Absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz za rok 2012.
a) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przywidz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przywidz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Przywidz za 2012 rok- referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Przywidz -  referuje Przewodniczący Rady Gminy.
c) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przywidz za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zmiany Statutu Gminy Przywidz
b) Określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.
c) Oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przywidz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przywidzu.
d) Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.
e) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok.
f) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2013 – 2019.
g) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Przywidzu za 2012 rok.
h) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przywidzu za 2012 rok.
i) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Przywidz za 2012 rok.
j) Podpisania porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą „Siedem Stron Powiatu – Przywidz 2013”.
k) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim dotyczącego przekazania środków pieniężnych na realizację prac związanych z adaptacją budynku warsztatowo- magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego.
8. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zakończenie obrad

Protokół z sesji: