Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
piątek, 22 Lutego, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Huta Dolna I w obrębie geodezyjnym Huta Dolan, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2019.DA z dnia 18 lutego...

Data publikacji: 
poniedziałek, 18 Lutego, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2019.DA z dnia 18 lutego 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 81, 86, 79/41, 79/35 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 z dn...

Data publikacji: 
środa, 16 Stycznia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 11.01.2019r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach 81, 86, 79/41, 79/35 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz...

Data publikacji: 
piątek, 11 Stycznia, 2019
Przedmiot: 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior w obrębie ewidencyjnym Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2018.DA z dnia 8 styczn...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Stycznia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2018.DA z dnia 8 stycznia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nn, budowie linii kablowych SN 15kV i nn 0,4 kV oraz budowie linii napowietrznej nn 0,4kV na działkach 340/3, 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra oraz działce 135/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy na okres do lat 3

Data publikacji: 
środa, 2 Stycznia, 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy na okres do lat 3
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy na okres do lat 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Data publikacji: 
poniedziałek, 31 Grudnia, 2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierżawy na okres do lat 3
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Ogłoszenie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dzierżawę Hali Widowiskowo - sportowej...

Data publikacji: 
piątek, 14 Grudnia, 2018
Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę Hali widowiskow - sprotowej
Przedmiot ogłoszenia: 
Ogłoszenie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dzierżawę Hali Widowiskowo - sportowej "Arena Przywidz" w Przywidzu

Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/NN, budowa linii kablowych SN 15kV i NN 0,4k...

Data publikacji: 
wtorek, 11 Grudnia, 2018
Przedmiot: 
Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/NN, budowa linii kablowych SN 15kV i NN 0,4kV oraz budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV na działkach 340/3, 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra oraz działce 135/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

Strony