Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Konkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 


Gmina Przywidz  ogłasza nabór  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”


Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w urzędzie Gminy Przywidz do dnia:

 25 października 2021 r. do godziny 15.00

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a)       Beneficjentem ostatecznym jest dziecko lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

i pobiera nauki w roku szkolnym 2021/2022 ( w imieniu dziecka do lat 18 występuje rodzic lub opiekun prawny)

b)      dziecko/uczeń zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

c)      dziecko/uczeń wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś

w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej

w liście dokumentacji konkursowej,

d)      dziecko/ uczeń wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób

z niepełnosprawnościami

b)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

 

 

 

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • lista gospodarstw PGR w Gminie Przywidz  znajduje się w załączniku nr 10 
  • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

 

Załączniki:

Wykaz Gmin PGR

Regulamin Konkursu Grantowego

Załącznik nr 7 - oświadczenie dla rodzica - opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 - oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych