Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Kontrola zbiorników bezodpływowych

 

Urząd Gminy w Przywidzu informuje o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w gminie od nowego roku 2023. Kontrole będą polegać na sprawdzaniu posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
 z okresu jednego roku.

 Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
z przydomowych oczyszczalni ścieków i okazywania ich na żądanie pracownikom Urzędu Gminy
w Przywidzu. Należy zatem przygotować umowy, faktury i inne dowody wywozu ścieków.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, także należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), jednak nie rzadziej niż dwa razy w  roku, co także musi zostać  odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za taką usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Przywidz.

Wykaz firm uprawnionych do odbioru ścieków  dostępny jest na stronie https://www.przywidz.pl/ochrona-srodowiska . Wybór firmy należy do właściciela nieruchomości.

Ci z Państwa, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 Co w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzona zostanie zbyt mała częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i zajdą podejrzenia, że w związku z powyższym zbiornik może być nieszczelny, sprawa zostanie skierowana do nadzoru budowlanego z prośbą o wszczęcie kontroli.

Szczegółowy plan kontroli przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia nr 89/2022 Wójta Gminy Przywidz z dnia 9 grudnia 2022 r.

Załączniki: