Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Aktywne i kreatywne przedszkolaki w Ośrodkach Przedszkolnych Gminy Przywidz

 

Projekt p.t. „Aktywne i kreatywne przedszkolaki w Ośrodkach Przedszkolnych Gminy Przywidz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2021-06-01 – 2022-08-31

Wartość projektu: 1 009 816,02 zł                   

Dofinansowanie projektu  z UE: 858 343,62 zł

 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji obu płci, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami projektu są  przedszkolaki i nauczyciele OWP:

• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

 

Cele projektu:

1. utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego  

2. podniesienie jakości usług świadczonych w placówkach wychowania  przedszkolnego

poprzez:

a. utworzenie dodatkowych 15 miejsc dla dzieci wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bieżące funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach) oraz utworzenie bezpiecznego placu zabaw wraz z wyposażeniem;

b. przeprowadzenie dodatkowych zajęć  w OWP  w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie:

 • zajęcia z arteterapii,
 • zajęcia z bajkoterapii,
 • zajęcia logopedyczne z elementami rytmiki,
 • zajęcia z terapii integracji sensorycznej,
 • zajęcia – gry i zabawy ruchowe w gimnastyce korekcyjnej,
 • zajęcia matematyczno-logiczne „Liczę, myślę konstruuję”,
 • zajęcia przyrodnicze z eksperymentem „Mały Einstein”,
 • zajęcia informatyczne „Akademia kodowania junior”,
 • zajęcia - zabawy i gry po angielsku,
 • zajęcia – koło aktywności twórczej i prozdrowotnej

c. wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli w pracy z dziećmi, nauczycielami i rodzicami/opiekunkami prawnymi poprzez udział w szkoleniach:

 • TIK w dydaktyce i wzajemna wymiana informacji w sieci,
 • Akademii Nauczyciela Przedszkolnego

 

Planowane efekty:

- wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w wyniku  zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętności przedszkolaków na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej w wyniku udziału w zajęciach dodatkowych z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia  dydaktycznego;

- doskonalenie kompetencji nauczycieli zakresie  poszerzania  wiedzy w stosowaniu aktywnych metod pracy z dziećmi sprzyjających zaspokojeniu  i rozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.