Urząd

podstrona

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – procedura

Informacja o procedurze wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

W związku z licznymi zapytaniami do postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: decyzja środowiskowa), poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące takiej procedury.

 1. Ustawami regulującymi zasady prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, dalej: ustawa ooś) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

 1. Zamierzenia, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej określone są
  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, dalej: rozporządzenie ooś).

 

 1. Decyzja środowiskowa wydawana jest dla planowanych przedsięwzięć.

 

 1. Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej określają przepisy ustawy ooś, zwykle jest nim regionalny dyrektor ochrony środowiska lub wójt/ burmistrz/ prezydent gminy.  W określonych przypadkach może to być również starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

 1. Decyzja środowiskowa wydawana jest na wniosek inwestora (podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia) a organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej jest każdorazowo zobowiązany do rozpatrzenia takiego wniosku. Podstawowy załącznik do wniosku, w zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia wg rozporządzenia ooś, stanowi karta informacyjna przedsięwzięcia bądź raport oceny oddziaływania na środowisko (raport ooś).

 

 1. Celem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest m.in.:
 • zapoznanie się ze skalą, rodzajem i charakterystycznymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez inwestora dla przedsięwzięcia na tle uwarunkowań środowiskowych terenu,
 • przeanalizowanie i ocenienie możliwych do wystąpienia negatywnych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska związanych z etapami realizacji, użytkowania i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia oraz ocena ich skali, uciążliwości, natężenia wraz ze zdolnościami samooczyszczania się środowiska. Przy ocenie oddziaływań uwzględnia się również wpływ na środowisku innych - istniejących, planowanych
  i realizowanych przedsięwzięć oraz warianty inwestycji;
 • określenie w drodze decyzji warunków koniecznych do spełnienia na etapie realizacji i użytkowania przedsięwzięcia oraz do uwzględnienia
  w dokumentacji technicznej a w razie potrzeby również działań kompensujących straty w środowisku, obowiązku prowadzenia monitoringu czy sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Analiza ww. zagadnień odbywa się na podstawie informacji przedstawionych przez inwestora we wniosku, stanowisk innych organów ochrony środowiska oraz wiedzy własnej organu wydającego decyzję środowiskową.

 1. Obowiązkowym elementem postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej  uwarunkowaniach jest opiniowanie / uzgadnianie inwestycji z innymi organami, m.in. organem inspekcji sanitarnej, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, organem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, które wyrażają swoje stanowisko co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (ooś)  oraz mają możliwość zaproponowania warunków do uwzględnienia później
  w decyzji środowiskowej.

 

 1. W zależności od klasyfikacji przedsięwzięcia wg rozporządzenia ooś, w trakcie postępowania zostaje przeprowadzana z mocy prawa ocena oddziaływania na środowisko (ooś) bądź może zostać ona stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej. Elementem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest zapewnienie społeczeństwu (wszystkim zainteresowanym, nie tylko stronom postępowania) zapoznania się z dokumentacją w szczególności raportem ooś, złożenia do dokumentacji swoich uwag i wniosków, które następnie są rozpatrywane przed wydaniem decyzji środowiskowej. 

 

 1.  Decyzja środowiskowa nie umożliwia rozpoczęcia prac budowlanych. Wskazują na to cele jakiemu służyć ma procedura wydania tej decyzji (opisane w punkcie 6) oraz przepis art. 72 ust. 1 i 1a ustawy ooś. Mowa w nim, że wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych, zezwolenia na zbieranie
  / przetwarzanie odpadów/ zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 

Zgodnie z powyżej przedstawionymi informacjami Urząd Gminy Przywidz zobowiązany jest  do rozpoczęcia postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanej inwestycji na każdy wniosek inwestora. Wszczęcie postępowania nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem inwestycji, ani nie stanowi podstawy do rozpoczęcia jej realizacji. Decyzja środowiskowa określa jedynie wytyczne, które inwestor winien spełniać przed uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz ma na celu określenie wpływu inwestycji na środowisko. Decyzja wydana jest w oparciu o informacje zawarte we wniosku a w kompetencji  urzędu gminy nie leży  rozstrzyganie zgodności inwestycji z przepisami prawa budowlanego, ani zapisami planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przedstawionej we wniosku.