Urząd

podstrona

Gospodarka odpadami

Zasady gospodarowania odpadami
 
Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją gmin – uczestników Związku z dniem 1 lipca 2013 roku przejął obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).
 
Z dniem 1 lipca 2013 roku przestał obowiązywać system indywidualnego zawierania umów właściciela nieruchomości z odbiorcą odpadów, w zamian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami.
 
Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.
 
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 
Na podstawie złożonej deklaracji opłaty według wzoru określonego w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, właściciele nieruchomości są zobowiązani wnosić określoną opłatę (na wskazany rachunek bankowy) w trybie i terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 
Właścicielom nieruchomości nie są wystawiane faktury, ani rachunki. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie w składanej do Związku deklaracji opłaty.
 
Wzory aktualnych deklaracji: 
 
 
 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
         komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy                                                                                                                                     

Rodzaj nieruchomości

Metoda naliczania opłaty

Sposób
zbierania odpadów – selektywny

zamieszkała przez 1 albo 2 mieszkańców    

od mieszkańca

  38,00 zł

zamieszkała przez 3 i więcej mieszkańców

od gospodarstwa domowego    

107,00 zł

  

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe             

Rodzaj nieruchomości

Sposób
zbierania odpadów

Metoda
naliczania opłaty

selektywny

Domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

191,00 zł

Stawka ryczałtowa
za rok

 
Odpady komunalne z terenu nieruchomości odbierają uprawnieni przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu, z którymi Związek podpisał umowy.
 
Każda nieruchomość powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 
Wyposażanie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odbywać się winno zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych”.
 
Gminy Związku Gmin Wierzyca
 
Bobowo, Kościerzyna, Kościerzyna – Miasto, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Skórcz – Miasto, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa
 
 
 
Zasady segregowania odpadów
 
Zasady obowiązujące od 01.10.2018 r.
Ogólne wymagania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”,
 
każda nieruchomość jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w w/w regulaminie.
 
Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się:
 
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
 
Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący:
 
 • frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
 • frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
 • frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
 • frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji odpady nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach oznaczonych napisem „Resztkowe”.
Wymienione frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach, wymienione frakcje odpadów odbiera bezpośrednio z nieruchomości w sposób selektywny uprawniony przedsiębiorca, pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie oznakowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia, frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
 
 
Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:

 
 • przeterminowane leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik,
 • zużyte baterie i akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu pojemnik,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym przy zakupie nowego,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych,
 • zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych.
Częstotliwość pozbywania się odpadów:
 
 • Wymagania w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.
 • Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, winno zapewniać właściwe utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 • Minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przedstawia tabela:

Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Lokalizacja nieruchomości

Odpady

Częstotliwość

Sezon

Nieruchomości
na obszarach miejskich:

Gminy:
Miasto Kościerzyna,
Miasto Skórcz

Budynki
wielolokalowe

Papier

co 1 tyg.

I-XII

Szkło

co 1 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 1 tyg.

I-XII

Bio

co 1 tyg.

I-XII

Resztkowe

co 1 tyg.

I-XII

Budynki
jednorodzinne

Papier

co 8 tyg.

I-XII

Szkło

co 8 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 2 tyg.

I-XII

Nieruchomości
na obszarach wiejskich:

Gminy:
Bobowo,
Kościerzyna,
Lubichowo,
Nowa Karczma,
Przywidz,
Skórcz,
Smętowo Graniczne,
Stara Kiszewa

Budynki
wielolokalowe

Papier

co 4 tyg.

I-XII

Szkło

co 4 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 1 tyg.

IV-X

co 2 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 1 tyg.

I-XII

Budynki
jednorodzinne

Papier

co 8 tyg.

I-XII

Szkło

co 8 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 2 tyg.

I-XII

Nieruchomości,
na których znajdują się
domki letniskowe
i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Budynki
wielolokalowe

Obowiązują te same wymagania jak dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy

Pozostałe
nieruchomości

Papier

co 4 tyg.

V-IX

co 13 tyg.

X-IV

Szkło

co 4 tyg.

V-IX

co 13 tyg.

X-IV

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

V-IX

co 8 tyg.

X-IV

Bio

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

 
 
 
 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 01.01.2021 r.
 

 Nazwa

Obsługiwane gminy

Adres

Regulamin

 - PSZOK Kościerzyna

Bobowo,
Kościerzyna (gmina),
Kościerzyna (miasto),
Lubichowo,
Nowa Karczma,
Przywidz,
Skórcz (gmina),
Skórcz (miasto),
Smętowo Graniczne,
Stara Kiszewa

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. ,

ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna,

tel. 885 117 896

Czynny:

- wtorek, środa, czwartek od 1300 do 1700

- piątek, sobota od 800 do 1200

 zobacz

 - PSZOK Skórcz

Lubichowo,
Skórcz (gmina),
Skórcz (miasto),
Smętowo Graniczne

Związek Gmin Wierzyca,

ul. Spacerowa 13, 83-220 Skórcz,

tel. 503 451 256

Czynny:

- wtorek od 800 do 1600

- środa, czwartek od 1300 do 1700

- w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca
  od 800 do 1200

- wymagane jest telefoniczne uzgodnienie
   terminu dostawy pod nr tel. 503 451 256

 zobacz

+ Dodatkowa informacja o PSZOK w Skórczu

 - PSZOK Stary Las

Bobowo

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych,

Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański,

tel. 58 775 09 90

Czynny:

- w dni robocze od 700 do 2000

 zobacz

 

 
 
 
Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Przywidz:
 
 
 
 
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przywidz jest firma:
 
 
 
PreZero Service Północ Sp. z o.o. 
 
ul. Równa 17B
 
80-067 Gdańsk
 
NIP 591-100-38-33
 
REGON 190943843
 
KRS 0000119181
 
BDO 000005374
 
 
 
 
 
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
 
Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przywidz są zagospodarowywane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” sp. z o. o. siedzibą Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański. tel. 58 530 07 99, email: biuro@starylas.pl.
 
 
 
POZIOM RECYKLINGU
 
Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania znajduje się na stronie Związku Gmin Wierzyca: http://www.zgwierzyca.pl/poziomy.
 
 
 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów (najbliższy PSZOK, ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna) komunalnych, firm zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zakupu nowego sprzętu) oraz do punktów zajmujących się skupem złomu i surowców wtórnych.
 
Na terenie Gminy Przywidz nie znajdują się przedsiębiorcy przyjmujący odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aktualny wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się w „Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami”, prowadzonym przez marszałków województw, dostępnym pod adresem: - ZOBACZ
 
  
 
ODBIÓR FOLII, SZNURKA ORAZ OPON
 
Podmioty odbierające odpłatnie odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:
 
1. Handel Piotr Wrycza ul. Malinowa 18, 83-110 Tczew tel. 58 530 20 61,
 
2. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SIERZNO SP. Z O.O. 77-131 Rekowo, Sierzno, gmina Bytów, woj. pomorskie tel. 59 333 00 03, tel. 59 333 00 04, Odbiór i transport odpadów tel. 881 700 332,
 
3. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. 83-200 Starogard Gdański Stary Las 9 tel. +48 58 530 07 99,
 
4. Firma Transportowa „PIOTR” Piotr Brzóska, ul. Olszynka 2A, 83-221 Osiek, tel. 58 582 10 92,
 
5. Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard, Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie tel. 504-937-665
 
Odpady powstające w gospodarstwach rolnych można przekazać do punktów zajmujących się skupem surowców wtórnych.
 
 
 
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH
 
Adresy firm zajmujących się skupem surowców wtórnych:
 
 1. PreZero Service Północ Sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna
 2. HANDEL Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew
 
Kontakt w sprawie gospodarki odpadami:
 
Związek Gmin Wierzyca
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański
 
Biuro obsługi klienta
 
Zakres załatwianych spraw: obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami, obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów
 
Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 531 38 02
fax: 58 563 40 49
 
Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Zakres załatwianych spraw: sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami, uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze
 
Obszar obsługi – Gmina Przywidz
 
tel: 58 563 40 47
tel: 510 467 090
fax: 58 563 40 48
 
Obsługa decyzji wymierzających opłatę
 
Zakres załatwianych spraw: obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę
 
Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 563 40 44
fax: 58 563 40 48
 
Więcej informacji na temat gospodarki odpadami, w tym aktualne wzory deklaracji znaleźć można na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca http://www.zgwierzyca.pl.