Urząd

komisje

Komisja Gospodarcza

Przedmiot działania: 
 1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Przywidz.
 2. Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu.
 3. Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał dot. podatków i opłat lokalnych.
 5. Polityka usług komunalnych z zakresu:
  a) zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i urządzeń sanitarnych,
  b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów,
  c) zieleni komunalnej i zadrzewień,
 6. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
 7. Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej,
 8. Polityka rozwoju budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury społecznej i technicznej oraz inwestycji własnych gminy,
 9. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. Opiniowanie spraw z zakresu gospodarki gruntami
 11. Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 12. Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych gminy.
Kadencja: 
2018-2023