Urząd

podstrona

Kompetencje Wójta Gminy

1. Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwała Rady Gminy,
 • określenie sposobu wykonania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowanie projektu budżetu Gminy,
 • wykonanie budżetu Gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,

2. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy.

3. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie Zarządu imieniem składa jednoosobowo Wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy.

4. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • zgłoszenie propozycji zmian w budżecie Gminy,
 • dysponowanie rezerwami budżetu Gminy.

5. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników. Sprawuje bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy w Urzędzie i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.