Urząd

podstrona

Koncepcja modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Przywidz

Gospodarka wodna jest podstawowym elementem funkcjonowania gminy jako samodzielnej jednostki terytorialnej. Zbiorcze zaopatrzenie w wodę stanowi podstawę egzystencjalną mieszkańców, a jej dostępność oraz jakość przyczynia się w znacznym stopniu do atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu rozwoju gospodarczego regionu.

Rozbudowa, modernizacja, poprawa jakości systemu wodociągowego to główne zadania jakie stają przed administracją samorządową. Wieloletnie plany inwestycyjne oraz strategia rozwoju regionalnego stworzyły konieczność opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę Gminy Przywidz. Wytyczone kierunki modernizacji oraz rozbudowy zmierzają do optymalizacji pracy systemu, obniżenia kosztów jego eksploatacji, zapewniając także pokrycie perspektywiczne zwiększonego zapotrzebowania wody. Obecnie teren gminy zaopatrywany jest w wodę z 12 ujęć wiejskich i sieć wodociągową będącą punktem wyjściowym do opracowania. Większość z nich z uwagi na rok wykonania oraz stan techniczny wymagać będzie prac remontowych. Z przyłączy do sieci wodociągowej korzysta ok. 95% mieszkańców gminy.

Opracowana koncepcja przedstawia trzy warianty zaopatrzenia w wodę terenu gminy
Przywidz. Każda z propozycji przewiduje:

  • pokrycie zapotrzebowania wody,
  • wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizację i budowę nowych rurociągów,
  • wymianę urządzeń uzdatniających i magazynujących wodę,
  • wymianę aparatury pomiarowo – kontrolnej,
  • wykonanie rekonstrukcji istniejących studni oraz otworów zastępczych,
  • wymianę obudów studni i budowę nowych,
  • prace konserwatorskie w zakresie niezbędnym do wykonania,
  • szacunkowy kosztorys prac inwestycyjnych.

Pobierz koncepcję