Urząd

obwieszczenia

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
czwartek, 14 Października, 2021
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 14 października 2021 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 98/37 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka (Roztoka) - znak GN.P.6730.15.2.2014.MS. Z pełną treścią przedmiotowej decyzji zainteresowane Strony postępowania, mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przywidzu pok. 14 lub 15, w godzinach pracy Urzędu.