Urząd

podstrona

Ochrona środowiska


Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 - pobierz

INFORMACJA - Przedsiębiorstwa zajmujące się na terenie Gminy transportem odpadów komunalnych i opróżnianiem zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych na podstawie decyzji Wójta Gminy Przywidz oraz gospodarką odpadami niebezpiecznymi (m.in. azbestem) lub innymi niż niebezpieczne na podstawie decyzji Starosty Powiatu Gdańskiego.

Zestawienie firm :

 1. wykaz firm posiadających wpis do  rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przywidz - pobierz 
 2. wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przywidz - pobierz
 3. wykaz firm posiadających decyzję StarostyPowiatu Gdańskiego zatwierdzającą plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi / inne niż niebezpieczne i mogących działac na terenie Gminy Przywidz - pobierz

EKOPORTAL - Centrum informacji o środowisku

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

Karty typu A

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

 • Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

 • Inne dokumenty

WYSZUKIWANIE KART INFORMACYJNYCH W WYKAZIE

Podstawowe informacje o wykazie

Uchwała w sprawie przyjęcia “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przywidz na lata 2012 - 2032”