Urząd

podstrona

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem, w którym zawarte informacje ukazują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Przywidz oraz kierunki jej rozwoju w kontekście pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych. Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w II półroczu 2004r. przez zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego oraz zatwierdzony przez Radę Gminy Przywidz uchwałą Nr XVI/122/04 z dnia 18.08.2004r.. W dokumencie uwzględniono opinię mieszkańców, wyrażoną w badaniu ankietowym.

Najważniejsze założenia:

 • Rozwój gospodarczy, czyli działania na rzecz silnej pozycji gospodarczej gminy i rozwój przedsiębiorczości,
 • Rozwój infrastruktury technicznej, dla stworzenia warunków sprawnego funkcjonowania gminy,
 • Dobre warunki zamieszkania i wypoczynku, czyli poprawa jakości życia mieszkańców, zadowolenia mieszkańców z miejsca ich zamieszkania,
 • Bezpieczni i wykształceni mieszkańcy, czyli podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, wiedzy i kwalifikacji mieszkańców.

Najważniejsze działania:

 • budowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa sieci wodociągowych
 • Obecnie Gmina Przywidz opracowuje koncepcję rozwoju sieci wodociągowej gminy Przywidz za kwotę 50,000 zł. Na jej podstawie zostaną podjęte decyzje odnośnie przyszłych działań. Od września rozpocznie się z kolei zamiana rur azbestowych na PCV w Przywidzu. Inwestycja ta będzie kosztowała 50,000 zł. Ponadto w drugim półroczu 2006 roku za 15,000 zł zostanie wykonana dokumentacja techniczna na rozbudowę wodociągu w Suchej Hucie, a 30,000 zł będzie kosztowała dokumentacja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w Piekle Dolnym. W 2006 roku zostanie zrealizowana także budowa wodociągu Olszanka-Błotnia (30,000 zł).
 • modernizacja obiektów oświatowych
 • Planuje się wykonać termomodernizację budynków użyteczności publicznej (SP Trzepowo, SP Pomlewo, Gimnazjum w Przywidzu, GOK w Przywidzu, OSP Przywidz, ZPS Przywidz). Szacowana kwota ma wynieść ok. 1,200,000 zł Inwestycja ma być realizowana przy udziale środków unijnych w 2008r. W lipcu i sierpniu 2006 dojdzie natomiast będzie wymiana dachu w SP Trzepowo. Kwota inwestycji nie jest na razie znana. Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna (7,000 zł).
 • modernizacja obiektów sportowych
 • Zostanie nawodnione boisko gminne w Przywidzu. Planowana kwota wynosi 26,000 zł, a praca powinny zostać zakończone w grudniu 2006 roku. W kolejnym roku ma być wykonana nawierzchnia trawiasta za ok. 20,000 zł.
 • rekultywacja składowiska odpadów
 • Ma zostać zrekultywowane stare wysypisko śmieci w Przywidzu. Inwestycja realizowana będzie w 2009 roku, przy udziale środków unijnych. W pierwszej kolejności zostanie wykonana dokumentacja techniczna.
 • zagospodarowanie centrum w miejscowościach gminy
 • W Przywidzu będzie realizowany trakt pieszy w ciągu drogi powiatowej za 55,000 zł (przy jeziorze). W pozostałych miejscowościach najczęściej będą budowane place zabaw, boiska sportowe, skwerki i chodniki. Całkowity koszt to około 30,000 zł.
 • stworzenie obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
 • Realizowany będzie drugi etap budowy boiska przy Gimnazjum (nawierzchnia poliuretanowa) za 90 000 zł, a także zbudowane zostanie boisko dp mini piłki nożnej przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Przywidzu (sztuczna trawa, koszt 50,000 zł). Planuje się także wybudowanie hali sportowej w Przywidzu i dobudowanie sali gimnastycznej przy SP w Trzepowie.
 • opracowanie planów zagospodarowania dla gminy
 • Obecnie realizowane są fragmenty dla miejscowości Marszewska Góra, Michalin, Pomlewo i Przywidz. Praca mają zostać zakończone do końca bieżącego roku. W 2007 roku opracowane zostaną plany dla fragmentów miejscowości Trzepowo, Borowina i Piekło Górne. Mają one zostać sporządzone do czerwca 2007 roku.
 • budowa ścieżek rowerowych
 • W 2006 roku planuje się utworzenie dwóch ścieżek rowerowych: Przywidz - Trzepowo (jezioro Łąkie) - Trzepowskie Góry – Przywidz i Przywidz - Kozia Góra - Pomlewo - Jodłowno - Przywidz. W budżecie przeznaczono na 3,100 zł. Prace mają zostać zakończone we wrześniu.

Dokument dostępny jest w Referacie Organizacyjnym UG pok. 0.1 oraz na stronie internetowej Gminy Przywidz.

Zgłaszanie propozycji poprawek do PRL

Procedura aktualizacji i modyfikacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz ma miejsce w trakcie jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Radę Gminy. Modyfikacje polegają na zmianach w źródłach finansowania oraz wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Komunikacja społeczna jest prowadzona poprzez:

 • informacje składane na Sesjach Rady Gminy, na posiedzeniach Komisji Rady Gminy, na zebraniach wiejskich, spotkaniach z organizacjami, itp.
 • zbieranie wniosków, opinii oraz postulatów, analizowanie ich, prowadzenie społecznej dyskusji.

Pobierz Plan Rozwoju Lokalnego
Pobierz uchwałę