Urząd

podstrona

Plan zamówień 2023 - 2022

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

3

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

3

             

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2023 nr 2023/BZP 00033545/03/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 31.01.2023 nr 2023/BZP 00033545/02/P)1

Zamawiający:

Nazwa: GMINA PRZYWIDZ

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5911292435

Adres: ul. Gdańska 7

Miejscowość: Przywidz

Kod pocztowy: 83-047

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.przywidz.pl

Adres poczty elektronicznej: fundusze@przywidz.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 6825146

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

       

 1. Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Numer NIP lub REGON.
 3. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1.Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości

Kozia Góra, Gmina Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 600 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.2

Modernizacja drogi transportu rolnego Sucha Huta – Kierzkowo

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

317 076,17 PLN

lipiec

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

dodana pozycja

1.1.3

Budowa drogi gminnej w przebiegu ul. Chabrowej, Łokietka oraz Skarpowej w miejscowości Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

1 679 198,23 PLN

lipiec

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

dodana pozycja

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Zakup wraz z dostawą nowych płyt typu jumbo

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

136 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.2

Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.3

Zakup i dostawa paliwa: olej napędowy, benzyna bezołowiowa

Pb95 i Pb98 dla Urzędu Gminy

Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

210 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.4

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

365 853,66 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

1.3.1

Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

295 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa.
 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2.Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

2.2.1

Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

 

1 100 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony;
 2. przetarg ograniczony;
 3. negocjacje z ogłoszeniem;
 4. dialog konkurencyjny;
 5. partnerstwo innowacyjne;
 6. negocjacje bez ogłoszenia;
 7. zamówienie z wolnej ręki;
 8. konkurs;
 9. umowa ramowa;
 10. dynamiczny system zakupów.
 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 3
 
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

3

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

2

             

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2023 nr 2023/BZP 00033545/02/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 16.01.2023 nr 2023/BZP 00033545/01/P)1

Zamawiający:

Nazwa: GMINA PRZYWIDZ

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5911292435

Adres: ul. Gdańska 7

Miejscowość: Przywidz

Kod pocztowy: 83-047

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.przywidz.pl

Adres poczty elektronicznej: fundusze@przywidz.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 6825146

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

       

 1. Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Numer NIP lub REGON.
 3. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1.Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości

Kozia Góra, Gmina Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 600 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

1.2.1

Zakup wraz z dostawą nowych płyt typu jumbo

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

136 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.2

Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

 

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

 

4

5

6

7

1.2.3

Zakup i dostawa paliwa: olej napędowy, benzyna bezołowiowa

Pb95 i Pb98 dla Urzędu Gminy

Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

210 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.4

Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

365 853,66 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

dodana pozycja

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

1.3.1

Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

295 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa.
 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

2.Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

 

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

 

4

5

6

7

 

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

2.2.1

Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy

 

1 100 000,00 PLN

IV kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony;
 2. przetarg ograniczony;
 3. negocjacje z ogłoszeniem;
 4. dialog konkurencyjny;
 5. partnerstwo innowacyjne;
 6. negocjacje bez ogłoszenia;
 7. zamówienie z wolnej ręki;
 8. konkurs;
 9. umowa ramowa;
 10. dynamiczny system zakupów.
 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2023 nr 2023/BZP 00033545/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1
Zamawiający:
Nazwa: GMINA PRZYWIDZ Krajowy numer identyfikacyjny:2 5911292435
Adres: ul. Gdańska 7
Miejscowość: Przywidz Kod pocztowy: 83-047 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.przywidz.pl
Adres poczty elektronicznej: fundusze@przywidz.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 6825146
Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).
 

 

Przywidz, dnia 05.06.2022 r.

Plan postępowań - aktualizacja

Gmina Przywidz, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), poniżej przedstawia aktualizację planu postępowań na 2022 rok, poprzez dodanie jednej nowej pozycji w planie 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę

Usługa

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

276 422,76 zł

czerwiec

 

 

Przywidz, dnia 16.05.2022 r.

Plan postępowań - aktualizacja

Gmina Przywidz, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), poniżej przedstawia aktualizację planu postępowań na 2022 rok, poprzez dodanie jednej nowej pozycji w planie 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Modernizacja drogi transportu rolnego

Marszewska Góra – Huta Dolna

Robota budowlana

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

393.495,93 zł

maj

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

 

 

2

0

2

 

2

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

3

             

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 08.03.2022 r.

Gmina Przywidz, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), poniżej przedstawia aktualizację planu
postępowań na 2022 rok, poprzez dodanie dwóch nowych pozycji w planie
 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Rozwój cyfrowy Gminy Przywidz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Dostawa

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

179 910,00 zł

II kwartał

2.

Cyfrowa Gmina –

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  Granty PPGR

Dostawa

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

411 000,00 zł

II kwartał

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2022 nr 2022/BZP 00015087/02/P

 

 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 12.01.2022 nr 2022/BZP 00015087/01/P)1

Zamawiający:

Nazwa: GMINA PRZYWIDZ

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5911292435

Adres: ul. Gdańska 7

Miejscowość: Przywidz

Kod pocztowy: 83-047

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.przywidz.pl

Adres poczty elektronicznej: fundusze@przywidz.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 6825146

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

       

 1. Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Numer NIP lub REGON.
 3. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1.Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

BUDOWA KANALIZACJI

SANITARNEJ WRAZ Z

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA

TERENIE AGLOMERACJI

PRZYWIDZ” – KOŃCOWE ODCINKI

KANALIZACJI

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 150 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

1.1.2

Rozbiórka starej oczyszczalni ścieków

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

300 000,00 PLN

2 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

1.1.3

1. Budowa stacji uzdatniania wody wra z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 410 569,11 PLN

2 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

1.1.4

2. Remont nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole

Podstawowej w Przywidzu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

284 552,84 PLN

2 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia[1]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania[2]

Informacje dodatkowe[3]

Informacja na temat aktualizacji[4]

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

158 272,40 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

dodana pozycja

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa.

2.Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony;
 2. przetarg ograniczony;
 3. negocjacje z ogłoszeniem;
 4. dialog konkurencyjny;
 5. partnerstwo innowacyjne;
 6. negocjacje bez ogłoszenia;
 7. zamówienie z wolnej ręki;
 8. konkurs;
 9. umowa ramowa;
 10. dynamiczny system zakupów.
 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 


[1] Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

[2] Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

[3] Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

[4] Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.