Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pomlewo

Data publikacji: 
piątek, 17 Marca, 2023
Ogłoszenie o przetargu – Pomlewo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pomlewo
Opublikował: 
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2023.DA z dnia 08 marca ...

Data publikacji: 
środa, 8 Marca, 2023
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2023.DA z dnia 08 marca 2023 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach 113/6, 118, 146/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Zarządzenie 15/2023

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz oraz wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Przywidz Załączniki
Data publikacji: 
piątek, 17 Lutego, 2023

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
wtorek, 28 Lutego, 2023
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz VI w rejonie ulicy Gdańskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, Gmina Przywidz. Wnioski dotyczące planu mogą być składane w terminie do dnia 28.03.2023r. na adres Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, poczta na ww. adres lub adres e-mail: sekretariat@przywidz.pl oraz poprzez ePUAP: 7817qyrhsj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 27 Lutego, 2023
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 20.02.2023 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działce nr 5 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2023.DA z dnia 21 lutego...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Lutego, 2023
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2023.DA z dnia 21 lutego 2023 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 233 poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia dedykowanego przejściom dla pieszych w miejscowości Miłowo na działkach nr 17, 55/1, 74/2, 74/14 w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Zarządzenie 17/2023

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz oraz wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Przywidz
Data publikacji: 
piątek, 17 Lutego, 2023

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sucha Huta

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Lutego, 2023
Ogłoszenie o przetargu – Sucha Huta
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sucha Huta
Opublikował: 
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę...

Data publikacji: 
poniedziałek, 13 Lutego, 2023
Przedmiot: 
Obwieszczenie Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postepowania, że dnia 10 lutego 2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.102.2022.DA

Strony