Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 23 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø110 w miejscowości Borowina na działce nr 174 w obrębie ewidencyjnym Borowina , gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2022.DA z dnia 16 maja 2...

Data publikacji: 
poniedziałek, 16 Maja, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2022.DA z dnia 16 maja 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach 56, 48, 51/26 i 51/39 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2022.DA z dnia 16 maja 2...

Data publikacji: 
poniedziałek, 16 Maja, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.6.2022.DA z dnia 16 maja 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 19 i 29/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz

Zarządzenie 28/2022

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przywidz
Data publikacji: 
czwartek, 12 Maja, 2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
piątek, 6 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 28.04.2022 r. Pani Doroty Jordan Rojas, przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działce 13/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
czwartek, 5 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 26.04.2022 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Adama Wojnowskiego , przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : modernizacji lini napowietrznej nn 0,4 kV polegającej na wymianie przewodów i słupów oraz skablowaniu lini nn 0,4 kV na działkach 1o5/2, 104/2, 103/1, 100, 150/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowa...

Data publikacji: 
środa, 4 Maja, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) mpzp Pomlewo IV w rejonie ulicy Wyżynnej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo gmina Przywidz o godz. 14:30 2) mpzp Piekło Dolne IV w rejonie ulicy Wierzbowej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz o godz. 14:45 3) mpzp Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz o godz. 15:10

Strony