Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Lutego, 2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Lutego, 2022
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Lutego, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 11.02.2022 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linik kablowej o,4 kV 16/2 i 104/38 wraz z przyłączami na działkach nr 79/69, 79/41, 81/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
czwartek, 10 Lutego, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 07.02.2022 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wiesława Gentkowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na : budowie linik kablowej o,4 kV 16/2 i 104/38 wraz z przyłączami na działkach nr 104/8, 104/38, 104/42, 104/43 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowa...

Data publikacji: 
wtorek, 1 Lutego, 2022
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) mpzp Jodłowno II w rejonie ulicy Polnej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jodłowno, gmina Przywidz 2) mpzp zmiana Pomlewo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.17.2021.DA z dnia 20 stycz...

Data publikacji: 
czwartek, 20 Stycznia, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.17.2021.DA z dnia 20 stycznia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej Ø 90 na działkach nr 116/2 i 104/38 wraz z przyłączami na działkach nr 111/14, 111/15, 111/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
wtorek, 11 Stycznia, 2022
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 11 stycznia 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 158/9 w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.109.2021.DA. Z pełną treścią przedmiotowej decyzji zainteresowane Strony postępowania, mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przywidzu pok. 14 lub 15, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2021.DA z dnia 05 stycz...

Data publikacji: 
środa, 5 Stycznia, 2022
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2021.DA z dnia 05 stycznia 2022 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr GDA0141A wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi na działce nr 55/7 w obrębie ewidencyjnym Olszanka gmina Przywidz

Strony