Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
wtorek, 14 Stycznia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.11.2019 r. uzupełniony dnia 09.01.2020 r. Pani Jolanty Kołkowskiej przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 wraz z przyłączami na działce 168/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2020 roku usłu...

Data publikacji: 
piątek, 3 Stycznia, 2020
Zapytanie Ofertowe- Odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Przywidz w 2020 roku
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2020 roku usługi polegającej na odłowieniu i zapewnieniu opieki bezdowmnym zwierzętom z terenu gminy Przywidz. Zakres usługi przedstawia załącznik nr 1.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
środa, 11 Grudnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz V w rejonie ul. Tartacznej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2019.DA z dnia 2 grudni...

Data publikacji: 
poniedziałek, 2 Grudnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.14.2019.DA z dnia 2 grudnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach 104/38 i 116/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy linii kablowej SN 15k...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Października, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach 104/38 i 116/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
czwartek, 24 Października, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2019.DA z dnia 7 paździ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Października, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.13.2019.DA z dnia 7 października 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz złącza kablowego na działkach 48, 21, 102, 77 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz.

Strony