Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka

Data publikacji: 
czwartek, 2 Grudnia, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Trzepowo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka

Data publikacji: 
poniedziałek, 6 Grudnia, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka

Data publikacji: 
poniedziałek, 6 Grudnia, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Nowa Wieś Przywidzka

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
wtorek, 30 Listopada, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 29.11.2021 r. na wniosek Korneli Sieradzkiej i Marty Dobrowolskiej reprezentowanych przez pełnomocnika Romanę Rybicką -Sieradzką przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na :rozbudowie sieci wodociągowej Ø90 na działce 189 wraz z przyłączami na działkach nr 198/2, 198/3, 198/4, 198/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustaw...

Data publikacji: 
środa, 24 Listopada, 2021
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2741 ze zm.), stosownie do art 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej PE Ø 63 wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka na działkach 14/6, 14/9, 14/19 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

Zarządzenie 52/2021

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo II, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz
Data publikacji: 
czwartek, 4 Listopada, 2021

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 24 miesięcy - Przywidz

Data publikacji: 
sobota, 27 Listopada, 2021
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 24 miesięcy - Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 24 miesięcy - Przywidz

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
czwartek, 14 Października, 2021
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia Strony postępowania, że w dniu 14 października 2021 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 98/37 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka (Roztoka) - znak GN.P.6730.15.2.2014.MS. Z pełną treścią przedmiotowej decyzji zainteresowane Strony postępowania, mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przywidzu pok. 14 lub 15, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiot: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53...

Data publikacji: 
poniedziałek, 18 Października, 2021
Przedmiot: 
Przedmiot: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art 10 1, art. 49, art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 7356) Urzząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wiosek z dnia 24.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 11.10.2021 r.) P4 sp. z o.o z siedziba w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Marcina Bachórz, P.P.P. i U.R. Lambda Sp. z o.o., ul. Siennicka 30, 80-758 Gdańsk, przystępuje do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4 nr GDA0141A wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi na działce nr 55/7 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini...

Data publikacji: 
środa, 13 Października, 2021
Przedmiot: 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Wójt Gminy Przywidz niniejszym zawiadamia strony postepowania, że w dniu 13 października 2021r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla przedmiotowej inwestycji na działce nr 277/60 położonej w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gm. Przywidz, znak GN.P.6730.75.2021.DA

Strony