Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2019.DA z dnia 9 wrzesn...

Data publikacji: 
poniedziałek, 9 Września, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2019.DA z dnia 9 wrzesnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej Sn 15kV/nn 0,4 kV polegającej na demontażu istniejących linii napowietrznych i stacji transformatorowej oraz budowie w nowych lokalizacjach linii napowietrznej SN 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach 90/2, 92/1, 92/2, 92/3. 92/4, 92/5, 92/7, 92/8. 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Działka 59/1 Pomlewo

Data publikacji: 
wtorek, 3 Września, 2019
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Działka 59/1 Pomlewo

Działka 31 Sucha Huta

Data publikacji: 
poniedziałek, 2 Września, 2019
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Działka 31 Sucha Huta

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Data publikacji: 
wtorek, 27 Sierpnia, 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3

Wojewoda Pomorski zawiadamia, ża zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 punkt 3 u...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, ża zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 34 ust. 2 punkt 3 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku nr TLL/3306/19/MZ z dnia 18 lipca 2019r. (wpłynął w dniu 19 lipca 2019r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Pana Macieja Zielonkę, w dniu 14 sierpnia 2019r. wydał decyzję nr WI-III.747.1.10.2019.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń", w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.i.s.p., dla działek ewidencyjnych nr 254/1 i nr 256/1 obręb Marszewska Góra w gminie Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2019.DA z dnia 12 sierp...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.10.2019.DA z dnia 12 sierpnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV (wymiana słupa) na działce 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Huta Dolna i działce 1/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2019.DA z dnia 12 sierp...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2019.DA z dnia 12 sierpnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 340/3 i 345/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 9 Sierpnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 06.08.2019 r. Pani Iwony Żygowskiej przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej Sn 15kV/nn 0,4 kV polegającej na demontażu istniejących linii napowietrznych i stacji transformatorowej oraz budowie w nowych lokalizacjach linii napowietrznej Sn 15 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach 90/2, 92/1, 92/2, 92/3. 92/4, 92/5, 92/7, 92/8. 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Lipca, 2019
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, gmina Przywidz) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strony