Urząd

sesje

Sesja 35

Data zgromadzenia: 
środa, 7 Maja, 2014
Typ sesji: 
Zwyczajna
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Sprawy regulaminowe:
a) zatwierdzenie porządku obrad.
b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym .

4. Interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
b) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2014 rok.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przywidz na lata 2014 – 2019.
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy  Przywidz za 2013 rok.
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu za 2013 rok.
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Przywidzu za 2013 rok.
g)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczanie i oddawanie w użytkowanie gruntu na działce nr 186/2 w Przywidzu oraz pomieszczeń w budynku  posadowionym na tej działce przy ul. Uhlenberga 10, stanowiących własność Gminy Przywidz.
h) sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym  Przywidz.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad.

Protokół z sesji: