Urząd

podstrona

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny to dokument przedstawiający racjonalne i konsekwentne planowanie wydatkowania środków finansowych znajdujących się w budżecie Gminy. Dokument ma umożliwiać logiczne i właściwe planowanie coroczne budżetu, które będzie służyło bieżącym potrzebom, a także perspektywicznej polityce społeczno-gospodarczej.

Ustalenia WPI będą również podstawą do sporządzania wieloletnich programów inwestycyjnych w rozumieniu ustaw o finansach publicznych. WPI jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji przez władze Gminy Przywidz komunalnych zadań inwestycyjnych. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Przywidz jest dokumentem formułującym długookresowe cele rozwoju Gminy, uwzględniającym ewentualne i aktualizowane zmiany.

Dokument zawiera:

 1. założenia i zasady tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
 2. cele, które zakłada Wieloletni Plan Inwestycyjny,
 3. zadania inwestycyjne zgłoszone do realizacji w Gminy Przywidz na najbliższe dwa lata.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Przywidz zostały ujęte zadania:

 1. Inwestycje wodociągowe, w tym wodociągi wiejskie teren gminy Przywidz
 2. Drogi Gminne
 3. Turystyka
 4. Oświata
 5. Oświetlenie uliczne

Dlaczego Wieloletni Plan Inwestycyjny?

Środki lokowane przez władze Gminy Przywidz w inwestycjach umożliwiają realizację planów związanych z przyszłym rozwojem Gminy, bowiem:

 • realizują niezbędne cele publiczne,
 • mają znaczenie długofalowe dla Gminy i jej mieszkańców,
 • wiążą się ze znaczącymi kwotami dla budżetu Gminy,
 • są przypisane konkretnym inwestycjom.

Wieloletni Plan Inwestycyjny został opracowany w celu ustalenia priorytetów inwestycyjnych dla Gminy. Pomaga w ułożeniu właściwego harmonogramu realizacji zadań ważnych dla harmonijnego rozwoju Gminy Przywidz.

Korzyści wynikające z posiadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

 • ułatwienie podejmowania bieążcych decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju Gminy, zapisanymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Przywidz,
 • formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji komunalnych,
 • narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi – optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,
 • mechanizm koordynujący wszelkie działania poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
 • merytoryczna podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
 • podstawa do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach, a także emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych.

Pobierz najnowszy Wieloletni Plan Finansowy