Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 21/2022

W jakiej sprawie: 
w sprawie ustalenia stawki za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewni oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym