Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 61/2019

W jakiej sprawie: 
w sprawie regulaminów rekrutacyjnych uczestników do projektu pt.: "Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020